พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2561
การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
การประชุมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

About Hednet Chulalongkorn University

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ได้มุ่งทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

new รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 1. เจ้าหน้าที่โครงการ 2 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน พิมพ์ครั้งที่ 2

 

 

 

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำแม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2

 

 

 

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าประจำแม่ข่าย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

 

 

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำแม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

 

 

 
คู่มือแนวทางการดูแลนิสิต นักศึกษา จากปัญหายาเสพติด
จากเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

 

 

 


ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคร์การมหาชน)
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบ และชำระเงินการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2