ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน

ในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยการบูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้….อ่านบทความเพิ่มเติม

ส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษา

ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น

Abous Hednet Chulalongkorn University

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ได้มุ่งทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ”””  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีัยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด
แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ปี 2561 โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน  …คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด
 ””” การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการฯ พี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 2 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน วันจันทร์ที่ 24 กราฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนวปฎิบัติ
การประชุมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง   มหาลัยนเรศวร วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ
 ”””  การประชุมและเผยแพร่ร่างมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC   วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม เพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ””” การประชุมคณะกรรมการประสาน ติดตาม และประเมินผล โครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานแบบอย่างโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน (ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมและเผยแพร่ร่างมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC   วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม เพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพ


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การประชุมคณะกรรมการประสาน ติดตาม และประเมินผล โครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานแบบอย่างโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน (ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Asia-Pacific MOOCs Stakeholders Summit 2016 การประชุมร่วมกันในโครงการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดเพื่อแจกเปลี่ยนข้อมูลของ JMOOC (ประเทศญีปุ่น)  KMOOC (ประเทศเกาหลี)  ThaiMOOC (ประเทศไทย) ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมวินเซอร์สุขุมวิท18-20   รายละเอียดเพิ่มเติม


 

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Thai MOOC ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การนำเสนอผลงานการจัดทำ VDO ประชาสัมพันธ์รายวิชา (2 นาที) และนำเสนอบทเรียนพร้อมสื่อหัวข้อแรก ( สัปดาห์ 0 – 1 หรือ 2 – 3 ชม. แรกของวิชา ) ในรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พ.ศ. 2559 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการฯ พี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 1 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 4 และชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบนครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 203  ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการทำจัดบทเรียนออนไลน์  (Thai MOOC) วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ปีงบประมาณ 2559 และเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “ภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ” เนื่องด้วยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะแม่ข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนจะจัดอบรมโครงการ “ภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพห้แก่ผู้ประกอบการ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษีไปดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องโดยโครงการจะจัดใน วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การประชุมคณะกรรมการประสาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2/2560 : วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2560 : วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พ.ศ. 2559 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการฯ พี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 1 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 4 และชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พ.ศ. 2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการทำจัดบทเรียนออนไลน์ (Thai MOOC) วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ปีงบประมาณ 2559 และเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความเป็นมา

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ได้มุ่งทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น ฉะนั้น การจะขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวเพื่อผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมจากปัจจุบันสู่อนาคต ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างเป็นระบบและเดินหน้าการพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่น ทั่วประเทศให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสู่ห้องเรียน เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รูปแบบการจัดการเรียน การสอนสะเต็มในสถานศึกษา การเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning (PBL) การจัดการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้ (Professional Learning Communities : PLC) เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคต จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ให้บรรลุผลในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จนเกิดผลการพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาและเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยการบูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ วิชาการ และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษานำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้มีคุณภาพ
2. สร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย และศึกษาธิการจังหวัด ในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

แผนการดำเนินงาน


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสู่ห้องเรียน เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม