โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษา

ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น

About Hednet Chulalongkorn University

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ได้มุ่งทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

+
โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

+
ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

+
ประชุมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) ๑๑ กรกฎาคม ๖๑ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ประชุมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) ๑๑ กรกฎาคม ๖๑ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

+
ข่าว – รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีัยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าว – รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีัยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

+
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

+
ส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษา

ส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษา

+
ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นแนวทางสำคัญ

ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นแนวทางสำคัญ

+
เข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างเป็นระบบ

เข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
คู่มือแนวทางการดูแลนิสิต นักศึกษา จากปัญหายาเสพติด
จากเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
 

 

 
 


ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคร์การมหาชน)
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบ และชำระเงินการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
  

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีัยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  


แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ปี 2561 โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยโรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
  
  


 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการฯ พี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 2 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน วันจันทร์ที่ 24 กราฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  


 
แนวปฎิบัติ การประชุมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง   มหาลัยนเรศวร วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

  


 
การประชุมและเผยแพร่ร่างมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC   วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม เพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพ

  


 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  


 
การประชุมคณะกรรมการประสาน ติดตาม และประเมินผล โครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  


 
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานแบบอย่างโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน (ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  


 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “ภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ” เนื่องด้วยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะแม่ข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนจะจัดอบรมโครงการ “ภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพห้แก่ผู้ประกอบการ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษีไปดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องโดยโครงการจะจัดใน วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย