รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีัยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด
   แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ปี 2561 โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน  ...
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด
 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการฯ พี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 2 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน วันจันทร์ที่ 24 กราฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนวปฎิบัติ   


 การประชุมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง   มหาลัยนเรศวร วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ 


 การประชุมและเผยแพร่ร่างมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC   วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม เพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพ  

 


 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 การประชุมคณะกรรมการประสาน ติดตาม และประเมินผล โครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานแบบอย่างโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน (ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง

ประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Asia-Pacific MOOCs Stakeholders Summit 2016 การประชุมร่วมกันในโครงการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดเพื่อแจกเปลี่ยนข้อมูลของ JMOOC (ประเทศญีปุ่น)  KMOOC (ประเทศเกาหลี)  ThaiMOOC (ประเทศไทย) ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมวินเซอร์สุขุมวิท18-20   รายละเอียดเพิ่มเติม


 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Thai MOOC ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  


 การนำเสนอผลงานการจัดทำ VDO ประชาสัมพันธ์รายวิชา (2 นาที) และนำเสนอบทเรียนพร้อมสื่อหัวข้อแรก ( สัปดาห์ 0 - 1 หรือ 2 - 3 ชม. แรกของวิชา ) ในรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พ.ศ. 2559 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  


 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการฯ พี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 1 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 4 และชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบนครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 203  ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 การประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการทำจัดบทเรียนออนไลน์  (Thai MOOC) วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ปีงบประมาณ 2559 และเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "ภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ" เนื่องด้วยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะแม่ข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนจะจัดอบรมโครงการ "ภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ" เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพห้แก่ผู้ประกอบการ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษีไปดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องโดยโครงการจะจัดใน วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 การประชุมคณะกรรมการประสาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2/2560 : วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2560 : วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พ.ศ. 2559 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      


 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการฯ พี่เลี้ยงโรงเรียน ครั้งที่ 1 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 4 และชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


   


 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พ.ศ. 2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     


 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      


 การประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการทำจัดบทเรียนออนไลน์ (Thai MOOC) วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      


 การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ปีงบประมาณ 2559 และเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      

 

 

18766
TodayToday1
YesterdayYesterday12
This_WeekThis_Week25
This_MonthThis_Month1029
All_DaysAll_Days18766